En Ny Start Begynder Som Digital Nomade på Deltid - Kunne Du Forstille Dig Det Liv?

Livet Som digital nomade

Om lidt under 6 timer sidder jeg i flyveren på vej mod nye eventyr i Asien. Det bliver på en måde begyndelsen på det liv, jeg i lang tid har været enormt fascineret af. Nemlig livet som digital nomade. Har du hørt om det, at være digital nomade før? Hvis ikke, så er det ret normalt, for det er sådan et 'fancy' millennial begreb, der indenfor får år er blevet ret moderne. 
 

HVAD ER EN DIGITAL NOMADE? 

Forstil dig at sidde under en parasol på en strandbar et sted i Asien. Du sipper til din friske kokosnød, du købte for 7kr. alt imens du løser dagens arbejdsopgaver. Møder tages på Skype, kommunikationen med dit team foregår på kommunikationsplatformen, Slack, og sådan foregår langt det meste af din dag bag computeren. Præcis som den ville gøre, hvis du sad på et kontor hjemme i Danmark. Det er det livet, som digital nomade handler om! Friheden til at have det bedste fra arbejdslivet kombineret med det bedste fra eventyr i udlandet. 

Hvor digitale nomader ofte ikke har nogen fast base, og er væk i lang tid, så bliver vores nomadetilværelse dog skåret ned til 5 uger. Planen er, at snuse til tilværelsen som digital nomade over det næste stykke tid ved, at være ude 4-5 uger, så hjemme i 4-5 uger og så fremdeles. Jeg kan derfor godt lide at sige, jeg bliver digital nomade på deltid. For jeg har jo altså stadigvæk et hjem i København, og jeg er heller ikke væk i super lang tid ad gangen. 

Det bliver derfor lidt det bedste fra begge verdener: Vi har stadig vores base med luksusgoder, venner og komfort, men så har vi altså også vores eventyr uden de trivielle hverdagsbekymringer. Og så må vi se, hvad der vinder i sidste ende!  

OM IKKE AT PASSE IND

Og hvorfor har den livsstil så fascineret mig? Ja, det er et godt spørgsmål, som nok ligger i at jeg bare godt har kunnet lide at gøre tingene anderledes. Jeg har altid prøvet at tilpasse mit liv til samfundets normer om "det rigtige liv", men er hver gang er jeg endt med at føle mig miserabel efter noget tid. Som om jeg ikke passede ind. Måske det også har noget at gøre med, at jeg altid har været eventyrlysten, og ikke har villet slå mig til tåls med tanken om, at bare fordi man bliver voksen, så er der ikke plads til eventyr - og i nogens øjne - barnagtige beslutninger. 

For i forhold til min alder, så er det sgu nok lidt barnagtigt, at jeg endnu ikke har stiftet familie, endnu ikke har købt hus i forstaderne, altid har en semifuld vaskekurv og sjældent har parmiddage med ingredienser købt i Irma. Men når det kommer til min karriere, så er jeg faktisk utrolig ambitiøs.

Jeg kom ud med en kandidat fra IT-Universitetet med en karakter på 12 (ikke at det gjorde den store forskel for min videre karriere, men hold kæft, hvor jeg knoklede!). Jeg fik under en måned efter, et job som ansvarlig for marketing i en startup, blev så headhuntet til et andet firma, men vendte tilbage til det kaotisk startupliv. Her blev jeg så i 1 1/2, hvor jeg knoklede. 10 timer om dagen bag skrivebordet, i mine tanker mens jeg cyklede, på telefonen i metroen og i mine drømme mens jeg sov. Jeg ville have succes, og jeg ville være lykkelig - for det er jo 2 ting karrieremennesker er, ikke? Problemet var bare, at jeg faktisk var ret ulykkelig efter noget tid fordi jeg var brændt ud. Og jeg følte mig bestemt heller ikke succesfuld. Så jeg sagde stop, og fandt et job 3 dage om ugen, som en fast indtægt i tillæg til mit job med blog, instagram og konsulentopgaver. 

Jeg har efterfølgende tænkt meget over det at være udbrændt i en tidlig alder. Og jeg tror at min måde at tænke karriere, succes og det at være ambitiøs på, har været ødelæggende for mig. Jeg ved nemlig nu, at du ikke behøver have en 50 timers arbejdsuge for at få succes, du behøver heller ikke tjene boksen for at føle dig succesfuld. Faktisk har jeg aldrig tjent mindre end jeg gør nu, men jeg har aldrig følt mig mere succesfuld med det jeg laver! Det handler om work-life balance, og at have realistiske forventninger til sig selv. Og det ledte mig også til tanken om, Hvorfor skal man sidde på et kontor og løse opgaver, som let kan blive gjort alle mulige andre steder fra? 

Måske jeg får lyst til hverdagens trummerum og forudsigeligheder igen. Det gør jeg sikkert. Men lige nu lokker eventyr lige så meget, som det at gøre karriere. Og så er det jo bare fedt, at man kan opnå begge dele uden, at give stort afkald på det trygge liv i København. 

ER NOMADELIVET FOR ALLE? 

Jeg er klar over, at det langt fra er alle, der kan leve en tilværelse som digital nomade - hvad end det er deltid eller fuldtid! Jeg kunne ihvertfald ikke forstille mig min læge være digital nomade, og ej heller en tattovør. Ihvertfald ikke som teknologien er lige nu. Men kunne du forstille dig, at din stilling kunne blive varetaget fra en strand i Thailand eller en kaffebar på Bali? Min personlige påstand er, at med nutidens teknologi, og med robotters indtog fremover, så vil svaret i mange tilfælde være JA! 


ENGLISH: 

In less than 6 hours I'm boarding the plane to go on new adventures in Asia. It will be the beginning of the life for which I have been pretty fascinated by for a long time. Namely the life as a digital nomad. Have you heard of being a digital nomad before? If not, then it's normal, as it's one of those millennial concepts that within a few years has become quite modern.

Imagine sitting under an umbrella at a beach bar somewhere in Asia. You're sipping your fresh coconut you bought for 7kr. while solving the day's work tasks. Meetings are taken on Skype, communication with your team takes place on the communication platform, Slack, and, thus, most of your day is spent at the computer. Exactly as if you were in an office in Denmark or wherever you are from. That's what the digital nomad life is about! It's freedom to get the best from working combined with the best of adventures abroad.

Where digital nomads often have no fixed base and are gone for a long time, our nomadic life will be cut down to 5 weeks. The plan is to get a feel of the digital nomad life over some time by being out 4-5 weeks, then home for 4-5 weeks and so on. I, therefore, like to say I become a part-time digital nomad. 

That way I also think we get the best of both worlds: We still have our base with luxury goods, friends and comfort, but we also have our adventures without the trivial everyday worries. Then we have to see what's winning in the end!

You might wonder why that lifestyle has fascinated me? That's a good question! I think it has something to with the fact that I've always liked to do things differently. I have always tried to adapt my life to society's norms of "the right life," but every time I've felt miserable after some time. As if I did not fit in. Perhaps it also has something to do with the fact that I have always been adventurous and never really liked the idea of just because you grow up, there is no room for adventures - and in some peoples eyes - making childish decisions.

Because being my age, it's probably a little childish that I have not yet started a family, nor have I bought a house in the suburbs, I always have a semi-big mountain of dirty laundry laying around the bedroom and I rarely have couple dinners with ingredients bought in some fancy eco-friendly supermarket. But when it comes to my career, I'm actually very ambitious.

I came out with a graduate from the IT University with a grade of 12 (not that it made a big difference for my further career but damn I struggled!). One month later, I got a job where I was in charge of marketing for a startup, then I got headhunted to another company, but shortly after I returned to the chaotic startup life. Here I stayed for 1 1/2 years, working my ass off! 10 hours a day behind the desk, in my thoughts while cycling, on the phone in the subway and in my dreams while I was sleeping. My motivation was that I wanted to be successful and happy - because it's 2 things career people are, right? The problem was just that I was actually quite unhappy after some time from being burned out. And I certainly did not feel successful either. So I stopped and found a job 3 days a week, to have a fixed income in addition to my job with the blog, Instagram, and consultancy tasks.

I have subsequently done a lot of soulsearching about how I could burn at an early age. And I think that my way of thinking career, success and being ambitious has been devastating to me. I know now that you do not have to have a 50-hour work week to succeed, nor do you have to earn a whole lot of money to feel successful. In fact, I've never made less than I do now, but I've never felt more successful with what I do! It's about work-life balance and having realistic expectations for yourself. That also led me to the thought of why do you have to sit in an office and solve work tasks that can easily be done anywhere else?

Perhaps I at one point feel like going back to the typical 9-5 job. I probably do. But right now, adventure lures just as much as doing a career. And then it's just cool that I can achieve both without giving up a great deal of the safe life in Copenhagen.

I realize that it's far from anyone who can live a life as a digital nomad - whatever it's part time or full time! At least I could not imagine my doctor being a digital nomad, nor a tattooist. At least not like the technology is right now. But could you imagine that your job could be done from a beach in Thailand or a coffee shop in Bali? My personal claim is that with today's technology and with robots coming taking over a lot of manual labor, the answer will in many cases be YES!