Den Ultimative Guide: Sådan Finder og Bruger du #Hashtags på Instagram

 Sådan finder og bruger du #Hashtags på Instagram

Sådan finder og bruger du #Hashtags på Instagram

Jeg ved ikke med jer, men indtil for nyligt havde jeg et lidt skævt forhold til hashtags. Det var lidt for desperat, ikke? Måske fordi jeg også hørte til den del af instagrammere, der for 3 års tid siden fumlede rundt med hashtags som #Like4Like og #Follow4Follow for ja, at få flere følgere og likes. Nu synes jeg hashtags er det bedste, og jeg tror det har noget at gøre med, at jeg har sat mig ind i, hvordan de skal bruges! I det her indlæg, vil jeg give lidt af den viden videre, som jeg har brugt lang tid på at finde frem til. You can thank me later :) 

HVAD ER HASHTAGS? 

Lad os lige tage den helt fra bunden, for når man forstår hvad hashtags er for en størrelse, så er det også lettere at forstå pointen med dem. Nu da indlægget er målrettet Instagram fans, så er det sat i en Instagram kontekst, men principperne går igen for Facebook, Twitter og alle andre steder, hvor du kan bruge hashtags. Hashtags bruges til at kategorisere dit billede, og hjælpe nye brugere til at finde frem til dit billede samt din profil. Måden det gøres på er, at hvert hashtag har sit eget galleri, hvor alle billeder med det hashtag havner. Galleriet er offentligt, så det vil sige, at dit billede lige pludselig kan blive set af folk fra hele verden, som leder efter det indhold du leverer. Disse folk kan du så håbe på, vil like dit billede, og forhåbentlig også starte med at følge dig. Nogle hashtags er brugt rigtig meget, og har dermed også stor reach mens andre er brugt mindre.

Nu vil du måske tænke, at du så bare skal bruge de allerstørste hashtags, da du så når ud til rigtig mange mennesker. Men så let er det ikke. Et hashtag galleri er nemlig delt op i 2. Øverst har du de populæreste billeder kategoriset med det pågældende hashtag, og derefter har du billederne i kronologisk rækkefølge med de nyeste billeder først. Bruger du et hashtag som #Travel, der har mere en 200 millioner billeder, kan jeg godt love dig for, at dit billede lynhurtigt forsvinder i mængden. Og medmindre du får +10.000 likes på dit billede, så er der 'no chance in hell', at dit billede vil ryge op blandt de populæreste. Omvendt vil du heller ikke havne i et hashtag galleri, som ingen nogensinde ser. Så, det handler om at finde en balance mellem de største hashtags, som også ofte er de mere generelle, og de konkrete hashtags. De største hashtags kan give en del likes, men det er sjældent værdifulde likes. Det er dog alligevel godt, at have generelle hashtags med fordi det også hjælper Instagram algoritmen til at kategorisere din profil, og du dermed har større chance for at blive eksponeret til folk med samme interesser som dig. Lidt langhåret I know, men tænk ikke så meget over det. De mere specifike hashtags giver som regel mere engagement fordi der er en chance for, at du havner i den populære sektion, og dermed bliver i toppen længst. Dertil vil du også gerne bruge nogle hashtags, som potentielt gør, at du bliver 'regrammet', hvilket vil sige, at dit billede bliver delt på andre store instagram profiler. Det er der nogen, som slet ikke vil, men jeg siger bare YES når det sker for det er gratis eksponering af din profil! 

Hvis det er svært at forstå (hvilket det var for mig i starten, så lad mig give et eksempel på hver af de 3 hashtags jeg snakker om: 

#Travel - generelt hashtag med mere end 200 millioner billeder, og hvor de populære billeder får +5000 likes. får dit billede så mange likes? 'Then go ahead', og brug kun store, generelle hashtags

#Travelgirl - specifikt hashtag med +1 million billeder, og hvor de populære billeder får helt ned til 600 likes per billede. 

#Dametraveler - Regrammer hashtag lavet af en af de største regrammere for kvindelige 'travelers'. Dette hashtags gør både at der er en chance for at hun finder dit billede, men at du også bliver fundet af andre kvindelige 'travelers'

Nu er jeg jo primært i rejse nichcen, hvorfor mit eksempel også afspejler det, men samme principper gælder for mere eller mindre alle nicher! 

Sådan finder og bruger du hashtags på Instagram

 

5-10-15-REGLEN

Du må bruge 30 hashtags til hvert billede. Så, brug nu de 30 hashtags da det er 30 gange større mulighed for at blive fundet af nye følgere. Omvendt må du IKKE bruge mere end 30 hashtags, for så kan du blive shadow banned. Det vil du ikke være, for det betyder at Instagram nærmest lukker ned for al eksponering, og dit billede ikke kommer frem i nogle hashtags gallerier. Men mere om det en anden dag.  Jeg plejer at bruge en 5-10-15-regel, som betyder at jeg bruger 5 meget generelle hashtags, 10 hashtags der gør at jeg måske bliver regrammet og 15 meget specifikke hashtags. Nu er det jo let fordi jeg primært skyder billeder af rejser og mode. Så, når jeg har fundet de relevante hashtags, så kommer jeg dem bare ind i en note på telefonen og 'copy paster' de nogenlunde samme hashtags ind, hver gang jeg lægger noget op på Instagram. Simpelt, og så alligevel ikke. For Hashtags ændrer sig hele tiden, og desuden vil Instagram heller ikke have at du poster helt de samme hashtags hver gang. Så brug tid på at finde en masse relevante hashtags, og skift lidt imellem dem. 

SÅDAN FINDER DU DE RETTE HASHTAGS

Udover, at du skal bruge lidt tid på at tjekke de generelle hashtags ud indenfor din niche, så vil jeg anbefale dig at bruge denne super smide hjemmeside til at finde de bedste hashtags. Her kan du skrive en kategori, eller flere, og så vil søgemaskinen give forslag til flere hashtags indenfor samme kategori. Tilmed arrangeret efter relevans og popularitet. SMART! Jeg vil dog altid anbefale at du går ind og tjekker de anbefalede hashtags ud og ser hvem bruger det hashtag? Hvor mange bruger det? Og vigtigst: Hvor mange likes får de populæreste billeder med det hashtag, du vil bruge? - Jo færre likes dit billede i gennemsnit får desto mere specifikke hashtags skal du bruge. Mangler du hjælp til at starte din hashtag søgning? Så spørg dig selv: Hvad er på billedet? Hvor er billedet taget (lokation)? Hvem vil du gerne ramme? 

ER HASHTAGS FOR ALLE? 

I langt de fleste tilfælde, så er svaret ja hvis du gerne vil have flere følgere. Og hvem vil ikke det?  Dog er mit indtryk at færre danskere brugere hashtags aktivt, så er det den brugerskare du kun vil ramme, så skal du regne med at få mindre udbytte via udelukkende danske hashtags. Hashtags giver mere udbytte, hvis du er indenfor en bestemt niche, så poster du billeder af mode, mad, familiefødselsdage, rejser og din nye bil, så er det lige pludselig rigtig mange hashtags, du skal finde frem. Dertil, så er der også færre der vil følge dig som følge af, at have fundet dig gennem hashtags da du måske kun fanger personens interesse på 10% af dine billeder. Giver det mening? Smid gerne en kommentar nedenfor! 


Sådan bruger du hashtags på Instagram

ENGLISH: 

I do not know about you, but until recently I had a slightly skewed relationship with hashtags. It was a little too desperate, right? Maybe because I also belonged to the part of instagrammers who used hashtags like # Like4Like and # Follow4Follow to get more followers and likes. Now I think hashtags are the best and I think it has something to do with me getting into how to use them! In this post, I will share some of the knowledge that I have spent a long time trying to figure out myself. You can thank me later :)

WHAT ARE HASHTAGS?

Let's just take it from scratch, because when you understand what hashtags are, it's also easier to understand the point of them. Now that this post is targeted Instagram fans, it is set in an Instagram context, but the principles can be applied for Facebook, Twitter and everywhere else where you can use hashtags. Hashtags is used to categorize your image and help new users find your image as well as your profile. The way it is done is that each hashtag has its own gallery, where all images with the particular hashtag end up. The gallery is public, so it means that your image can suddenly be seen by people from all over the world who are looking for the content you provide. These people can you hope will like your picture, and hopefully, they'll start to follow you as well. Some hashtags are used a lot, and therefore also have a big reach while others are used less.

Now you may want to use the biggest hashtags, as you reach a lot of people. But it's not that easy. A hashtag gallery is divided into 2. At the top, you have the most popular images categorized with that hashtag, and then you have the chronological order with the most recent pictures first. If you have a hashtag like #Travel, which has more than 200 million images, I can promise you that your image disappears quickly in the crowd. And unless you get +10,000 likes on your image, there's no chance in hell that your image will pop up among the most popular ones. Conversely, you will not end up in a hashtag gallery, which no one ever sees. So, it's about balancing the biggest hashtags, which are also often more general, and the actual hashtags. The biggest hashtags can give some likes, but they are rarely valuable likes. However, it is good to have general hashtags because it also helps the Instagram algorithm to categorize your profile and you thus have a greater chance of being exposed to people with the same interests as you. A little complicate I know, but do not think so much about it. The more specific hashtags usually give more engagement because there is a chance that you end up in the popular section, thus staying in the top longest. In addition, you will also want to use some hashtags that potentially make you get 'regrammed', which means your image will be shared on other large Instagram profiles. There is somebody who does not want people to "take" their phots, but I'm just saying YES when it happens because it's free exposure of your profile!

If it's hard to understand (which it was for me at the start), let me give an example of each of the 3 hashtags I'm talking about:

#Travel - General hashtag with more than 200 million images, and where the popular images get +5000 likes. Does your picture get so many likes? 'Then go ahead' and use only large, general hashtags

#Travelgirl - specific hashtag with +1 million images, and where the popular images get as much as 600 likes per image.

#Dametraveler - Regrammer hashtag made by one of the biggest regrammers for female 'travelers'. This hashtag both makes it possible for her to find your photo, but you are also found by other female 'travelers' in that niche

Now I am primarily in travel niche and thus my example reflects that, but the same principles apply to more or less all niches!

5-10-15 RULE

You can use 30 hashtags for each image. So, use the 30 hashtags since it's 30 times greater opportunity to be found by new followers. Conversely, DO NOT use more than 30 hashtags, as you may become shadowbanned. You do not want to be that because Instagram almost closes for all exposure and your image does not appear in any hashtag galleries. But more about it another day. I usually use a 5-10-15 rule, which means I use 5 very general hashtags, 10 hashtags that maybe get me regrammed and 15 very specific hashtags. Now it's easy because I primarily shoot photos of travel and fashion. So, once I've found the relevant hashtags, I'll just put them in a note on the phone, and 'copy-paste'  the same hashtags every time I put something up on Instagram. Simple, and yet not. Hashtags are constantly changing, and Instagram does not want you to post all the same hashtags each time. So spend time finding a lot of relevant hashtags, and switch between them.

HOW TO FIND THE RIGHT HASHTAGS

In addition to spending some time checking out the general hashtags in your niche, I would recommend using this super cool website to find the best hashtags. Here you can type a category or more, and the search engine will suggest more hashtags within the same category. Even arranged by relevance and popularity. SMART! However, I would always recommend that you check out the recommended hashtags and see who uses the hashtag? How many use it? And most importantly: How many likes do the most popular photos get with the hashtag you want to use? - The fewer likes your image gets on average, the more specific hashtags you will need. Need help to start your hashtag search? So ask yourself: What's in the picture? Where is the picture taken (location)? Who would you like to hit?

IS HASHTAGS FOR EVERYONE?

In the vast majority of cases, the answer is yes if you want more followers. And who does not want it?  Hashtags give more benefits if you are within a particular niche compared to if you post pictures of fashion, food, family birthdays, travel and your new car. Not only do you need to find a lot of hashtags it also gets a bit messy. In addition, there are also fewer that will follow you as a result of having found you through hashtags, as you may only catch the person's interest in 10% of your pictures. Does it make sense? Anywho, let me know if this article helped you!